Re-integratiecoach

Wanneer een re-integratiecoach? 

Terugkeren naar de werkvloer, na een langdurige afwezigheid door ziekte of ander noodgedwongen verzuim, is meestal geen kwestie van gewoon weer doorgaan. Werk hervatten is vaak een hele stap. Een stap waar je allereerst voldoende(zelf)vertrouwen en motivatie voor nodig hebt. Hoe sta je er voor, wat kun je aan en wat wil je weer gaan inzetten? Het op zoek gaan naar een andere baan klinkt dan ook vaak makkelijker dan het is. Zeker als het gaat om re-integratie of tweede spoor-trajecten. Er spelen naast klachten en beperkingen ook veel andere zaken een rol; persoonlijke situaties maar ook de wet– en regelgeving.

Wat kan ik verwachten van een re-integratie traject?

Ik start altijd met een intakegesprek met zowel de werkgever als de werknemer. Op basis hiervan stel ik een trajectplan op. Hierin staat benoemd wat de aandachtspunten in het re-integratie-traject zijn.

Als re-integratie coach  ondersteun ik je bij het inzichtelijk maken van de ontstane situatie in relatie tot bij jou passende, toekomstige werkzaamheden, werksoort en werkomgeving; en uiteraard bij de stapsgewijze hervatting daarin. Een traject bestaat uit:

• Acceptatie: zelfkennis, reflectie en emotioneel bewustzijn
• Loopbaan profiel / Personal branding: in kaart brengen van eigen wensen en kwaliteiten
• Motivatie: opbouw zelfvertrouwen, energie en conditie
• Arbeidsmarkt actieplan: persoonlijke focus richting de arbeidsmarkt bepalen
• Job hunting: in kaart brengen van functies en het systematisch en origineel benaderen daarvan
• Sollicitatie en presentatie: ontspannen presenteren in netwerken en bij potentiële werkgevers
• Algehele begeleiding werkhervatting en terugval-preventie.Aspecten die behoren bij het traject zijn:

Mijn begeleiding is erop gericht om mensen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun re-integratie. Ik geef ook groepstrainingen op dit gebied.

Re-integratie spoor 1 en 2 

Re-integratie is vaak gericht op werk buiten de eigen werkgever (spoor 2). Het kan echter ook voorkomen dat de werknemer bij de eigen werkgever een andere functie kan aanvaarden (spoor 1).

Re-integratie 2e spoor is aan de orde als een werknemer, wegens ziekte, langdurig niet in staat is om zijn eigen werk uit te voeren en terugkeer bij zijn eigen werkgever niet meer mogelijk is. In het 2e spoor re-integratie gaan we op zoek naar werk dat past bij de kwaliteiten en vaardigheden van betreffende persoon. Vaak ligt het accent op de beperkingen. Ik ga juist  voor de mogelijkheden. In het proces van de terugkeer naar werk buiten de organisatie (re-integratie 2e spoor)  zal er veel aandacht moeten worden besteed aan het loslaten van wat men is overkomen en het werk dat men heeft gedaan. In onzekere tijden wil men behouden wat men heeft. Het gaat niet alleen om loslaten maar vooral ook in kaart brengen van de mogelijkheden om zodoende de toekomst zekerder te maken. Als men perspectieven ziet die binnen zijn of haar mogelijkheden liggen, is men eerder bereid werk buiten de organisatie te gaan zoeken. Mijn doel is in het kort: mensen energiek/duurzaam naar de juiste baan coachen.Als re-integratiecoach zorg ik ook in dit proces voor heldere communicatie en duidelijke  afstemming tussen alle betrokkenen.

Re-integratie tweede spoor modulen

 • In je kracht
  Je vindt het snelst een nieuwe baan als je (weer) beschikt over zelfvertrouwen, zelfkennis en een heldere motivatie (module Persoonlijke Effectiviteit)
 • Loopbaan profiel / Personal Branding
  Inzicht in wat je kunt en wat je wilt bereiken helpt bij het bepalen van een heldere focus.
 • Sollicitatie en presentatie
  Hoe kan je jezelf uniek op de arbeidsmarkt presenteren :  Hoe maak je  van jouw persoon (personal Branding) een succes.
 • Arbeidsmarkt actieplan & Job hunting
  Het in kaart brengen van functies en het systeemmatig benaderen daarvan vindt plaats in de modulen Arbeidsmarkt Actieplan en Job Hunting

De re-integratie tweede spoor is te typeren als persoonlijk en daadkrachtig. Ik ben als re-integratie coach betrokken bij alle partijen.

Re-integratie eerste spoor

Als iemand langdurig is uitgevallen vanwege ziekte zullen de activiteiten in het eerste ziektejaar (re-integratie eerste spoor) vooral gericht zijn op terugkeer naar eigen of vervangend werk. Het zoeken en regelen van vervangend werk wordt over het algemeen door de werkgever gedaan. De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker, dit is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter.

Voor een werknemer die terugkeert na een langdurig verzuim is de werkhervatting meestal niet een kwestie van ‘gewoon weer beginnen’. De werknemer heeft nogal wat tegenslagen achter de rug. Verwachtingen en toekomstplannen vallen in duigen. En het thuis zitten kent ook zo zijn problemen. Ondersteuning hierbij is van groot belang en vormt een belangrijke factor bij een voorspoedige terugkeer. Immers, niet alleen de herintredende werknemer maar ook zijn werkomgeving is gebaat bij een zo soepel mogelijke herintreding.

Ondersteuning bij de re-integratie eerste spoor

Om de terugkeer te bevorderen moet goed bekeken worden wat het beste past in de betreffende situatie. Er zijn diverse mogelijkheden:

1.Loopbaancoaching:

Heroriëntatie op werk. Coaching is gericht op: Wat kan men als gevolg van de ziekte nog wel! Wat voor soort werk past daar bij?

2. Herorientatie 1e spoor:

Als re-integratie niet soepel verloopt! De coaching geeft de werknemer meer inzicht in zijn of haar situatie. Hij/zij weet beter met de werkgever hierover te communiceren en tot afspraken te komen.

3. Stress en spanningsreductie:

Als uitval vooral is ontstaan door oplopende spanningen door werk en/of privé. Het doel is de stressveroorzakers dusdanig te herkennen en te beheersen zodat stress minder het leven beheerst en herstel sneller intreed.

De duur van alle trajecten wordt in overleg met de werkgever bepaald.